Arkiv

Admin

Dialogmøte med politikere 26.08.2015

Ragnar Hafsøe, Dag Klingberg og Nina Tveit ledet møtet (foto: Sven Brun)

Ragnar Hafsøe, Dag Klingberg og Nina Tveit ledet møtet
(foto: Sven Brun)

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) og Bjørndal frivilligsentral (Frivilligsentralen) inviterte politiske partier til dialogmøte med paneldebatt 26. august 2015 på Bjørndal grendehus. Politikerne stilte med en representant fra både «bydelslisten» og «bystyrelisten». Paneldebatten ble ledet av Ragnar Hafsøe (styreleder BBS), Dag Klingberg (styreleder Frivilligsentralen) og Nina Tveit (daglig leder Frivilligsentralen). Som referent stilte Sanja Kostovska Skaar.

Hensikten med møtet var å få innsikt i følgende:

 • Hvilke strategier og tiltak vil partigruppene i Søndre Nordstrand legge vekt på for å ivareta Bjørndals interesser med representanter i bydelsutvalget?
 • Hvordan vil de ulike partiene arbeide for å ivareta Bjørndals interesser gjennom representanter i bystyre og byråd?

Arrangørene hadde laget en liste på fem hovedspørsmål som de ønsket å stille politikerne:

 1. Hvordan øke de økonomiske rammene for å sikre at barnehager og skoler kan gi barn som strever faglig, sosialt og/eller med norsk språk den hjelpen de trenger?
 2. Hvordan skaffe midler til å bygge og drive en kultur- og idrettspark med nærmiljøsenter, flerbrukshall, juniorklubb og ungdomsklubb?
 3. Hvordan sikre at grøntarealer og turmuligheter i nærmiljøet vårt ivaretas og hvordan utvikle et godt gang- og sykkelnettverk for dem som vil leve grønt?
 4. Hva foreslår dere som løsning for beredskapsveg på Bjørndal?
 5. Hvordan skape et godt kollektivtilbud som sikrer rask og trygg ferdsel til/fra Bjørndal?

Rundt 45 beboere og 16 politikere stilte på møtet. Det var imponerende å se så mange engasjerte politikere som ønsket å lære mer om Bjørndal, mange politikere viste også at de allerede kjenner godt til miljøet på Bjørndal. Innimellom fokuseringen på hva som kan bli bedre, ble det også trukket fram mange positive sider ved Bjørndal og ting som den enkelte politiker mente fungerte bra i Oslo.

På dialogmøtet 26.08.2015 stilte hele 16 politikere! (foto: Sven Brun)

På dialogmøtet 26.08.2015 stilte hele 16 politikere (beklager at ikke alle kom med på bildet)!
(foto: Sven Brun)

Politisk parti Oslo bystyre Bydel Søndre Nordstrand
AP Gro Balas Sarah Gavlin
Høyre Talat Butt Arild Andersson
KrF Sigrid Rege Gårdsvoll Sigrid Rege Gårdsvoll
Sp Aisha Naz Bhatti  
SV Siavash Sangtarash Guri Riksaasen
Venstre Erik B. Skei John Bjørnøy
Rødt Bjørnar Moxnes Florus Groentjes
MDG Shoaib Sultan Lillian Bredal
FrP Tommy Skjervold Anne-Helen Hjelmerud

Introduksjonen ble holdt av Nina Tveit, daglig leder for Bjørndal frivilligsentral:

 • Politikerne ble minnet om at Bjørndal i løpet av kort tid er blitt et flerkulturelt samfunn med 8000 innbyggere og at området dermed nærmer seg størrelsen på en mellomstor kommune i Norge. Det ble påpekt at Bjørndal, i lys av befolkningsantallet, mangfoldet og en høy prosentandel barn/unge, allerede burde vært et prioritert område med satsing på barnehager, skoler, fritidsmiljø og nabolag. Hvilket ikke er tilfellet.
 • Politikerne ble orientert om at lokalbefolkningen i mange år har forsøkt demokratiske fremgangsmåter for å øke ressursene til området for derigjennom å lykkes med å skape et trygt, aktivt og attraktivt nærmiljø hvor folk kan trives og være stolte av å bo. Herunder: deltakelse i prosjekter som «Bjørndal enda bedre fra 2002/2003», «prosjekt Bjørndalshuset fra 2008», muntlige appeller på komité-møter og BU-møter, samt skriftlige høringssvar og innspill til ansatte og politikere i både Bydel Søndre Nordstrand og Oslo kommune.
 • Tveit uttrykte takknemlighet for driftsstøtte til Bjørndal Frivilligsentral og Bjørndal idrettsforening, samt at kommunen endelig får på plass et fortau fra Bjørndal senter og ned til idrettsparken. Hun påpekte imidlertid at flere tilbud og tiltak må på plass for å skape et godt bo- og oppvekstmiljø.
 • Politikerne ble gjort oppmerksom på at dagens finansieringssystem gjennomgående synes å fremme særinteressene til enkeltgrupper og organisasjoner istedenfor å fremme fellesskapets interesser i et nærmiljø. Tveit påpekte i denne forbindelse at dette ikke synes å være en god modell hvis man vil styrke integrering og bygge opp trivsel og lokalt samhold. Tveit orienterte politikerne om at de har oppfordret bydelen til å lage en ny fordelingsnøkkel basert på befolkningsantall og antall barn/unge i hver delbydel. Dette for på sikt å kunne sikre en forutsigbar og positiv utvikling av Bjørndal og etablering av nye tilbud som for eksempel juniorklubb og ungdomsklubb.
 • Tveit fortalte at Frivilligsentralen også har oppfordret bydelen til å få på plass en ny samarbeidsplattform med nærmiljøsentre i hver delbydel som grunnstruktur. Gjerne utformet som en flerbrukshall for å gi rom for både sport og kultur. Dette for å kunne utnytte eksisterende midler og sikre at samtlige områder har lokaliteter som er store nok til å være en reell møteplass hvor lokale aktører kan samarbeide om å skape gode tilbud for folk i alle aldre. Begge deler vil være viktig for å kunne skape gode nærmiljøer og en velfungerende bydel.
 • Tveit minnet videre om at Frivilligsentralen har bedt bydelens administrasjon og politikere om å invitere sentrale aktører fra Bjørndal og de andre delbydeler til et dialogmøte for å diskutere muligheten for å få på plass en ny fordelingsnøkkel og en ny samarbeidsplattform. Hun påpekte at dette enda ikke har skjedd og ba dem følge opp.
 • Politikerne ble minnet om at Bjørndal ligger adskilt fra de andre områdene i Søndre Nordstrand og at det derfor er viktig at den politiske ledelsen i Søndre Nordstrand og Oslo har et «delbydel perspektiv» fremover for å kunne ivareta lokalbefolkningens interesser. Tveit påpekte i denne forbindelse at det ikke lenger nytter å si at Bjørndals befolkning kan dra til de andre områdene for å benytte tilbud der. For mange barn og unge er ikke dette et reelt tilbud. Det har seg også slik at vi har behov for å bygge opp et lokalt fellesskap i eget nærmiljø.

Hva politikerne svarte på de forskjellige spørsmålene kan du lese i [wpfilebase tag=fileurl id=137 linktext=’referatet fra dialogmøtet’ /].

Her er en liste over de papirene som ble delt ut på møtet og som dannet bakgrunnsinformasjon for spørsmålene som ble stilt, sammen med referatet. Jeg har også tillatt meg å inkludere et høringssvar som er sendt inn til Bydel Søndre Nordstrand av Sven Brun og som enkelte lokalpolitikere tydeligvis hadde lest i forkant av møtet.

[wpfilebase tag=list id=25 tpl=data-table-bjorndal pagenav=0 num=-1 sort=’>file_display_name’ /]

Som avslutning på møtet minnet lokalpolitikere om at det er mulig å holde innlegg i «åpen halvtime» før møtene i Søndre Nordstrand bydelsutvalg.

Mer informasjon om Bydel Søndre Nordstrand og de politiske sakene som blir behandlet der finner du på

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-sondre-nordstrand/politikk-bydel-sondre-nordstrand/

Her finner du også informasjon om hvem som sitter i de forskjellige komiteer, råd og utvalg.