Arkiv

Admin

Follobanen

JBV-150Follobanen er det 22 km lange dobbeltsporet som Jernbaneverket skal lage mellom Oslo sentralstasjon og Ski. Det blir landets hittil lengste jernbanetunnel (19,5 km) som skal bygges med fire tunnelboremaskiner (TBM) som hoveddrivemetode. Follobanen skal etter dagens plan stå ferdig i løpet av 2021 og prisen er anslått til 23,5 milliarder kroner. Follobanen vil gi mulighet for å halvere reisetiden mellom Oslo og Ski og gi økt kapasitet for den gamle traseen.
Jernbaneverket har vurdert at det først er når Follobanen er på plass at det vil det være mulig å få flere avganger med tog på den gamle Østfoldbanen fra Oslo S til Hauketo og Holmlia. I 2012 var strategien at godstogene skulle gå i Follobanen via Bryndiagonalen til Alnabru, men Bryndiagonalen er ikke med i budsjettet og det ser ut til at godstrafikken fortsatt vil benytte den gamle Østfoldbanen.
Follobanen er pilotprosjekt for den videre InterCity-utbyggingen og designes for hastigheter opp mot 250 km i timen.

Åsland, ved det tidligere pukkverket, vil bli benyttet som rigg- og industriområde. Riggområdet på Åsland vil være svært sentralt i arbeidet med dobbeltsporet. Her vil de fire tunellboremaskinene bli håndtert – to TBM-maskiner vil bore fra Åsland mot Ski og to mot Oslo. Her vil massene fra tunnelboremaskinene bli fraktet ut via tverrslagstunneler til en omlastestasjon.  Deler av steinmassene vil benyttes som råmateriale for en ny betongfabrikk. Betongen vil bli benyttet av en midlertidig elementfabrikk på Åsland. Elementene vil bli lagret på et elementlager for herding før de blir benyttet i selve tunnelen.

Jernbaneverket har også foreslått å benytte et område nord for Maurtu besøksbarnehage og Holstad gård som massedeponi og mellomlager for masser.

Ved Åsland er det dessuten planlagt ventilasjonsvifter, verksted, lager, vannrenseanlegg, kontorrigg og parkering. Det er med andre ord herfra det meste av byggeaktiviteten med Follobanen vil foregå.

Forslag til riggområde på Åsland (Illustrasjon: Jernbaneverket)

Forslag til riggområde på Åsland
(Illustrasjon: Jernbaneverket)

Ca 9 000 000 tonn masser av totalt ca 11 000 000 tonn er planlagt tatt ut via tverrslag ved Åsland. Dette tilsvarer ca 361 000 billass á 25 tonn.

Selve hovedtunnelen vil gå under Grønliåsen. To tverrslagstunneler på ca 1000 meter hver vil forbinde riggområde på Åsland med hovedtunnelen. Den nordligste tverrslagstunnelen vil gå under Åslandveien og videre under Trollskogen barnehage, Ødegårdsveien, Snipemyrlia, Meklenborglia til Grønliåsen.

Når Follobanen er ferdig bygd, vil det være en adkomsttunnel og rednings-/evakueringsplass på Åsland som vil bli benyttet til vedlikehold av tunnelen og ved eventuelle ulykker. Trafostasjon og omformerstasjon vil også være en del av det permanente anlegget.

Plan- og bygningsetaten i Oslo har stått for to plansaker i tilknytning til Follobanen:

Detaljregulering med konsekvensutredning ble tatt opp som byrådssak og vedtatt av Oslo bystyre 02.07.2013.

Reguleringsplanen for Åsland riggområde med utvidelse for å håndtere 4 tunnelboremaskiner (TBM) er sendt til Byrådsavdeling for byutvikling for politisk behandling.

Jernbaneverket har også foreslått å benytte et område nord for Maurtu besøksbarnehage og Holstad gård som massedeponi og mellomlager for masser. Begge disse gårdene står på Byantikvarens liste over verneverdige akergårder. I tillegg er naturmiljøet ved Maurtu gård markert som viktig på grunn av stor artsrikdom med både fukteng, naturbeitemark og tørrere enger. Lokaliteten er et relativt sjeldent element i kulturlandskapet.
I en «mulighetsstudie» vurderer Jernbaneverket å utvide området ytterligere og de har i den rapporten foreslått å rive Holstad gård. Denne mulighetsstudien og utvidelse av området er imidlertid ikke fremmet som noen egen reguleringsplan.

Holstad gård med naturbeitemark som Jernbaneverket har foreslått som deponiområde. (foto: Sven Brun)

Holstad gård med naturbeitemark som Jernbaneverket har foreslått som deponiområde.
(foto: Sven Brun)

En amfibielokalitet som hadde navnet «Holstad sør» er allerede fylt igjen. Den ble delvis ødelagt når Åsland Pukkverk avviklet sin virksomhet og en erstatningsdam som ble laget av Oslo kommune er også fylt igjen. Erstatningsdammen anlagt av Oslo kommune/Åsland Pukkverkt fungerte imidlertid aldri etter hensikten og amfibiene la i stedet egg i restene av den gamle dammen ved «Holstad sør».

Det er allerede stor aktivitet på Åsland. Implenia Norge AS har hatt ansvaret for graving av traseen fra Enebakkveien/Maurtuveien og til Åsland. Her legges ny hovedvannledning, kabelanlegg for ny transformatorstasjon og spillvannsledning fra virksomheten på riggområdet. Riggområdet på Åsland trenger vannforsyning, men hovedledningen skal også styrke vannforsyningen til Bjørndal og Ski kommune.

Ved tidligere Myrer gård jobber KF Entreprenør AS med bygging av Åsland transformatorstasjon.

De forberedende arbeidene på selve Åsland har AF Gruppen Norge AS ansvar for. De har foretatt sikring av fjellet der de to tverrslagene til hovedtunellen munner ut og startet sprengning av disse. Tunellboremaskinene vil bare benyttes til hovedtunellen, tverrslag og berghall vil sprenges ut på konvensjonelt vis.
De jobber nå med å forberede områdene til fabrikkene og de andre planlagte bygningene.

Åsland riggområde før sprengning til atkomsttunnelene startet. (foto: Sven Brun)

Åsland riggområde før sprengning til atkomsttunnelene startet.
(foto: Sven Brun)

Det har vært mye sprengningsvirksomhet på Åsland riggområde i det siste, men arbeidet med selve atkomsttunnelene fra Åsland til hovedtunnelen ble ikke startet før fredag 20.06.2014 da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk æren av å fyre av første salven. Før dette hadde det vært stor aktivitet for å sikre fjellveggen der atkomsttunnelene kommer ut på Åsland med bl.a. fjellrenskning og påføring av sprøytebetong.

Bydelsoverlegen har gitt dispensasjon fra Støyforskriften i Oslo om impulsiv støy fra kl 07:00 – 19:00 på hverdager og fra kl 08:00 – 16:00 på lørdager.
Det er planlagt støydempende tiltak for 19 naboer, men disse er dessverre blitt kraftig forsinket og er ikke ferdig planlagt ennå.

 

Jernbaneverket har laget noen videoer som ligger på YouTube som forteller litt om Follobane-prosjektet:

Mer informasjon om Follobanen finner du på Jernbaneverkets egne internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen.
Jernbaneverket sender ut ukentlige informasjonsbrev som det er mulig å abonnere på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”.

Informasjonsskriv og annen informasjon angående Follobanen som kan berøre beboere på Bjørndal vil bli lagt ut på Bjorndal.no.  Her kan du se en kronologisk oversikt over innlegg som omhandler Follobanen.

Presentasjoner fra informasjonsmøter, høringsuttalelser fra BBS og en del andre dokumenter har vi lagt ut på filarkivet til Bjorndal.no.