Arkiv

Admin

Reguleringsplan for Grønmo

Slik presenterer Oslo kommune området på Grønmo og planene som nå er ute til høring:

Grønmo har fungert som Oslo kommunes hoveddeponi for avfall siden 1969. Deponiene skal nå lukkes etter 40 års drift, og arealene skal omreguleres til nye formål.

Grønmos størrelse er ca 1 ½ ganger arealet på Frognerparken, og ligger i sin helhet innenfor Markagrensen. Det er et viktig utfartssted for turgåere til Østmarka. Området eies av Oslo kommune.

Renovasjonsetaten (REN) har i dag en gjenvinningsstasjon, et mottak for avfall fra Rusken og loppemarkeder, og et komposteringsanlegg på Grønmo. Området inneholder mange miljøtekniske utfordringer og begrensninger med hensyn til fremtidig bruk og etterdrift.

Det foreslås at Grønmo i fremtiden skal romme mange forskjellige publikumsrettede tilbud, hvor miljøtenkning er en gjennomgående føring.

Behovet for gode rekreasjons- og flerbruksarealer i Oslo øker i takt med fortetteting av byen.

I denne sammenheng representerer Grønmo en unik byutviklingsmulighet, både som et tiltrengt løft for en befolkningsrik bydel og som et viktig tilskudd til hele regionen.

Grønmo er i dag innenfor Marka. Tillatelse til igangsettelse av reguleringsarbeid forutsetter at det tilrettelegges for nye aktiviteter på Grønmo som må være i samsvar til Markalovens formål og bestemmelser, ved at området gjøres tilgjengelig for allmennheten og at det ikke etableres faste installasjoner som hindrer fri ferdsel.

I kommuneplan for Oslo er Grønmo avsatt til grønnstruktur med flerbrukspark med mulighet for innpassing av anlegg for kommunalteknisk virksomhet.

Planforslaget slår fast:

For å tilfredsstille kravene i forurensingsloven og avfallsforskriften har Fylkesmannen i Oslo og Akershus stilt krav til avslutning og etterdrift av deponiet. Kravene definerer hvordan deponiet rent fysisk skal lukkes og tildekkes, samt hvordan kontroll- og overvåkningsprogrammet og driften av anlegg og tekniske installasjoner skal ivareta en nedbrytningsprosess uten utilsiktede miljøkonsekvenser. Kravene er gitt med bakgrunn i avslutningsplanen for deponiet og gir blant annet føringer for hvilke terrengformer; dvs. hvilket landskap planforslaget må ta utgangspunkt i, og den gir indirekte føringer for hvilke aktiviteter det kan legges til rette for innenfor planområdet. Forenklet sagt er utgangspunktet for planarbeidet et kupert og «statisk» landskap som ikke kan endres så lenge nedbrytningsprosessen foregår (40-100 år).

Deponiene vil ikke være stabil byggegrunn så lenge nedbrytningsprosessen pågår, og det kan forventes setninger på opptil 10 cm i året i denne perioden.

Planene for Grønmo er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsperiode 07.08.2017 – 18.09.2017.

Du kan lese mer om saken her:

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/gronmo-reguleringsplan/

Dokumenter i saken kan sees på følgende side:

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2017091657

Der er det også mulig å legge inn høringssvar.

Saken kan følges på sidene til Plan- og bygningsetaten under saksnr 200804068.

Informasjonsmøte 4. september 2017

Det ble holdt et informasjonsmøte på Lofsrud skole 4. september 2017.

Presentasjonene er lagt ut på Bjorndal.no:

[wpfilebase tag=list id=40 tpl=data-table-bjorndal pagenav=0 num=-1 sort='<file_name’ /]

og «Bjørndal på nett» gjorde opptak av hele møtet:

Videoen og presentasjonene som pdf-filene er delt opp i følgende deler

1) Innlegg av Ingrid Helene Lie, Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)

[wpfilebase tag=fileurl id=293 linktext=’*Presentasjon del 1: Historikk og overordnet om planarbeid for Grønmo kretsløpspark og flerbrukspark (EBY)’ /]

Videoopptak av del 1 (uten innledning): https://youtu.be/AVmXnwUGaqk?t=4m32s

2) Innlegg av Tarjer Tobiassen, Renovasjonsetaten (REN)

[wpfilebase tag=fileurl id=294 linktext=’*Presentasjon del 2: Om deponiet, RENs anlegg, grunnforhold og etterdrift (REN)’ /]

Videoopptak av del 2: https://youtu.be/AVmXnwUGaqk?t=22m20s

Video av Renovasjonsetaten om deponeringsavslutning på Grønmo
https://youtu.be/Ysd13PeUBxU

3) Innlegg av Åsmund Stendahl, Asplan Viak

[wpfilebase tag=fileurl id=295 linktext=’*Presentasjon del 3: Om selve reguleringsplanen (Asplan Viak)’ /]

Videoopptak av del 3: https://youtu.be/AVmXnwUGaqk?t=33m18s

4) Kommentarer og oppsummering

Videoopptak av kommentarer og oppklaringer etter spørsmål fra salen:

https://youtu.be/AVmXnwUGaqk?t=49m18s