Arkiv

Admin

Dialogmøte med lokalpolitikere 23.08.2023

23. august 2023 avholdt Bjørndal nærmiljøforum et møte med lokale politikere. Hensikten var å la de lokale politikerne få presentere sin politikk før lokalvalget i 2023. Alle partiene som i dag er representert i bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand hadde takket ja til å delta og stilte med to deltagere hver.

Møtet ble avholdt i aulaen på Bjørndal skole. Det var på forhånd reklamert om at møtet var åpent for alle.

Bjørndal nærmiljøforum hadde plukket ut fire temaer som de mente var blant de viktigste sakene for oss på Bjørndal.

  1. Gode oppvekstvilkår
  2. Etablering av møteplass og nærmiljøsenter
  3. Effektivt kollektivtilbud
  4. Etablering av næringsvirksomhet og arbeidsplasser
Politikerdebatt 2023
Politikerdebatt 2023

Vi fikk høre at det ofte var stor enighet i bydelsutvalget når partiene i Bydel Søndre Nordstrand diskuterer lokale tema. Vi fikk også høre litt om hva bydelsutvalget ikke har myndighet til å vedta. Mange beslutninger foregår på rådhuset i bystyret eller eller byrådet. Andre forhold avgjøres f.eks. av Plan- og bygningsetaten eller av Storting/regjering/departementer.

Lokalpolitikerne

Det var de seks partiene som i dag er representert i Bydelsutvalg Søndre Nordstrand som var invitert.

De lokale politikerne presenterer seg selv og sitt parti
Arbeiderpartiet (A)

Ola Borge Mannsåker
Tahir Mahmood Salam

Høyre (H)

Talat Mehmood Butt
Hanne Sofie Logstein

Sosialistisk venstreparti (SV)

Cato Brunvand Ellingsen
Geir Kjetil Sandve

Rødt (R)

Trude Koksvik Nilsen
Finn Abisheganaden Engeseth

Miljøpartiet de grønne (MDG)

Maren Aschehoug Esmark
Per-Anders Stensby Hansen

Fremskrittspartiet (FrP)

Arild Andersson
Hakim Nyumah

Det var interessant å høre at så mange av lokalpolitikerne faktisk hadde en tilknytning til Bjørndal. Flere bor på Bjørndal eller har bodd på Bjørndal tidligere. Andre fortalte om at barna hadde gått i barnehage eller skole på Bjørndal. Det var tydelig at mange av dem hadde følt på kroppen hvor problematisk det er med bare en innfartsvei til Bjørndal og at kollektivtilbudet på Bjørndal er for dårlig.

1) Gode oppvekstvilkår, områdeløft

Bjørndal nærmiljøforum utdypet behovet for å diskutere det første temaet slik:

Bjørndal har en befolkning hvor mange svake grupper er overrepresentert.
Området skårer lavt på de fleste statistikker for velferd og utvikling. Barnehage,
skole og fritidsaktivitet må gis bedre rammevilkår til å møte vår delbydel sine
utfordringer.

  • Ekstra budsjettmidler til barnehage, skole og fritidstilbud på Bjørndal
  • Neste områdeløft (Oslo-sør-satsning) må omfatte Bjørndal
Bjørndal nærmiljøforum
Gode oppvekstvilkår, områdeløft

Vi fikk høre at områdeløft er et statlig – kommunalt samarbeid. Det er Oslo kommune som samarbeider med staten, ikke Bydel Søndre Nordstrand. Oslo sør-satsingen gir bare støtte til prosjekter som parker etc., ikke driftsstøtte.

Mange av politikerne presiserte at det er nødvendig med større bevilgninger til Bydel Søndre Nordstrand. Det som etableres på Bjørndal bør ikke nødvendigvis være prosjekter, men være langsiktig for å gi en god effekt.

Det er viktig å jobbe mot Oslo kommune og staten for å peke på de utfordringene Bjørndal står ovenfor.

2) Etablering av møteplass og nærmiljøsenter

Bjørndal har en sammensatt befolkning. Området har ingen felles møteplasser
hvor integrering og samhold og gode relasjoner kan settes i fokus. Det er et
offentlig ansvar å ta initiativ som sikrer etablering av lokaler som kan verre en
møteplass for lokalbefolkningen, og som kan bli en «motor» både for frivilligheten,
offentlig tjenesteyting, ideelle og private aktører.

– Etablering av et nærmiljøsenter på Bjørndal
– Gjennomføring av en VPOR-analyse for Bjørndal


Bjørndal nærmiljøforum
Etablering av møteplass og nærmiljøsenter

Det ble minnet om at det i sin tid faktisk ble bevilget penger til å utrede et nærmiljøsenter på Bjørndal. Vi har likevel ennå ikke fått noe felles sted der vi kan møtes for en kopp kaffe, å bli kjent med hverandre eller for å holde arrangementer.

«Vi kjenner ikke hverandre, fordi vi lever adskilt», var et av utsagnene. Vi trenger nye møteplasser på Bjørndal, ikke bare i Søndre Nordstrand.

«Det vi etterspør på Bjørndal er den hjelpen og tyngden som lokalpolitikerne har, for å fremme saker for oss, der dere kan påvirke.» Det var konklusjonen til Ragnar Hafsøe.

3) Effektivt kollektivtilbud, alternativ innfartsvei

Både kollektivtilbudet og alternativ innfartsvei har vært et tilbakevendende tema for Bjørndal. Bjørndal nærmiljøforum utdypet dette i sitt spørsmål til politikerne:

Bjørndal er en utpreget «soveby» med verken offentlige institusjoner eller arbeidsplasser. Beboerne er avhengig av et godt kollektivtilbud med god kommunikasjon til Oslo sentrum, bydelssenter og knutepunkter.

  • Effektive gjennomgående kollektivforbindelser og bedre rutetilbud
  • Utbygging av kollektivfelt i Ljabruvegen
Bjørndal nærmiljøforum
Effektivt kollektivtilbud

I BU-møtet 16.02.2023 vedtok bydelsutvalget om å utrede trafikksikkerheten i hele strekningen av Bjørnåsveien. Dette ble enstemmig vedtatt av alle partiene. Saken ble sendt til Byråd for miljø og samferdsel og Samferdsels- og miljøutvalget. En presentasjon fra en beboergruppe ble lagt ved saken.

25.08.2023 utarbeidet Bymiljøseksjonen et utkast til bestilling på konseptvalgutredning av driftssikker vei til Bjørndal og sendte det til Bymiljøetaten.

4) Etablering av næringsvirksomhet og arbeidsplasser

Bjørndal har få næringsaktører og/eller offentlige institusjoner.
For å skape et levende lokalsamfunn er vi avhengig av at det bygges næringsbygg og etableres arbeidsplasser i privat og offentlig regi.
Etablering av ny virksomhet gjør det mulig å skape ny aktivitet.

Bjørndal nærmiljøforum
Etablering av næringsvirksomhet og arbeidsplasser

Bjørndal er en av de mest næringsfattige bydelene i Oslo, med færrest arbeidsplasser. Det er ikke så mange tomter igjen på Bjørdal som er egnet til næringsvirksomhet. Det er derfor viktig å også fokusere på områdene i nærheten for å skaffe nye arbeidsplasser, slik at beboere ikke trenger å reise så langt for å få arbeid.

Det planlegges utbygging av nye boliger i Søndre Nordstrand som dessverre kan gå på bekostning av allerede eksisterende arbeidsplasser. Det er uheldig at Bjørndal er blitt en «soveby».

Hvorfor stemme på meg og mitt parti?

Helt til slutt fikk politikerne mulighet til å komme med en appell for å overbevise velgere hvorfor de mener vi skal stemme på dem og sitt parti.

Hvorfor stemme på meg og mitt parti?