Arkiv

Admin

Meklenborg huseierforening

Medlemmer
Alle huseiere på Meklenborgfeltet har rett og plikt til medlemskap i Meklenborg huseierforening. Dette er tinglyst på alle skjøter. Utbyggeren MOBO (utbyggingsfellskap av Moelven og OBOS) bygget og solgte opprinnelig 116 boliger over samme grunnriss. Feltet ble bygget ut i perioden 1985-1988. Senere er det bygget flere boliger i Meklenborgveien som er tilsluttet huseierforeningen. Huseierforeningen har i alt 132 medlemmer.

Etablering og formål
Meklenborg huseierforening ble stiftet 31. mai 1988.

Huseierforeningens formål er å vedlikeholde og forvalte foreningens eiendom og interesser. Huseierforeningens eiendom består av fellesbygninger og fellesinnretninger av enhver art som faller utenfor hver enkelt huseiers eiendom og som overtas av huseierforeningen. Huseierforeningen betaler alle kostnader til drift og vedlikehold av fellesinnretninger av enhver art, samt felles forsikringer og felles kommunale avgifter. Til dekning av fellesutgifter betaler hver huseier et kostnadsbidrag (medlemskontingent). Medlemskontingenten er for 2013 kr 2.500.

Oppgaver
Huseierforeningen har ansvar for vedlikehold, brøyting og lys i de private veiene (Snipemyrlia, Meklenborglia, Prestlia, Hans Steinpukkers vei, Tørtbergveien og den nedre delen av Meklenborgveien). Øvre del av Meklenborgveien og Snipemyrveien er kommunale veier.

Huseierforeningen har ansvar for en spillvannspumpestasjon og en spillvannspumpekum som dekker de nedre delene av feltet. Ledningene inn til husene er huseiers ansvar.

Huseierforeningen har ansvar for vedlikehold av grøntarealer og lekeplasser. Det avholdes dugnad vår og høst for å ivareta og oppgradere fellesområdene. Enkelte medlemmer får en mindre godtgjørelse for å klippe gresset på fellesarealene.

Samarbeid
Meklenborg huseierforening er medlem i Bjørndal boligsammenslutning og Huseiernes landsforbund. Mange av oss er også medlemmer i Bjørndal frivilligsentral.

Styre
Styreleder: Geir Børdalen
Styremedlemmer: Rakesh Jagpal, Husnain Ali, Lene T. Rikvold og Ole Søberg
Valgkomite: Andrè Strachan og Bodil Sigurdsson
Revisor: Dag Klingberg og Eva Larsen

Huseierforeningen avholdt sitt årsmøte i mars 2014 på grendehuset.

Kontaktinformasjon
E-postadresse: meklenborghuseierforening(a)hotmail.com
Postadresse: c/o styreleder

 

– oppdatert 15.juni 2014 av oøs –