Arkiv

Admin

Åpent møte om Follobanen

JBV-150Jernbaneverket skriver i sine ukentlige informasjonsskriv at de holder åpent møte tirsdag 1. juli kl 18:30 på Bjørndal Grendehus, Meklenborgåsen 114, 1274 Oslo

På informasjonsmøtet vil bl.a. entreprenørene informere om arbeidet som skal gjennomføres framover på Åsland. Alle naboer og interesserte er hjertelig velkommen.

Follobanen er det nye dobbeltsporet på 22 km fra Oslo S til Ski som vil gi mulighet for å halvere reisetiden mellom Oslo og Ski og gi økt kapasitet for den gamle traseen. Det blir landets hittil lengste jernbanetunnel med sine 19,5 km. Prisen for Follobanen er anslått til 23,5 milliarder kroner og anlegget er planlagt ferdig i 2021.

Foreløpig skisse over Åsland riggområde. Verksteder er plassert i gropa for det gamle pukkverket. Administrasjon er ved det tidligere asfaltverket (illustrasjon: Jernbaneverket)

Foreløpig skisse over Åsland riggområde.
Verksteder er plassert i gropa for det gamle pukkverket.
Administrasjon er ved det tidligere asfaltverket
(illustrasjon: Jernbaneverket)

Riggområdet på Åsland vil være svært sentralt i arbeidet med dobbeltsporet. Her vil de fire tunellboremaskinene bli håndtert – to TBM-maskiner vil bore fra Åsland mot Ski og to mot Oslo. Mesteparten av steinmassene vil bli tatt ut via tverrslagstunnelene til en omlastestasjon på Åsland. Deler av steinmassene vil benyttes som råmateriale i en ny betongfabrikk som blir bygges. Betongen vil bli benyttet av en elementfabrikk som vil lage elementer til selve tunnelen. Elementene vil bli lagret på et elementlager for herding før de kan benyttes.

Ved Åsland er det dessuten planlagt ventilasjonsvifter, verksted, lager, vannrenseanlegg, kontorrigg og parkering. Åsland riggområdet vil med andre ord bli svært sentralt for å få realisert Follobanen.

Det er to reguleringssaker som omhandler Follobanen. Den første er vedtatt: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201006489.
Da det ble bestemt å benytte tunnelboremaskiner (TBM) trengte Jernbaneverket større plass og det ble opprettet en ny reguleringssak for et utvidet Åsland riggområde (4TBM): http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=all&caseno=201215996. Denne saken er sendt til Byrådsavdeling for byutvikling for politisk behandling.

Jernbaneverket har også foreslått å benytte et område nord for Maurtu besøksbarnehage og Holstad gård som massedeponi og mellomlager for masser. Begge disse gårdene står på Byantikvarens liste over verneverdige akergårder. I tillegg er naturmiljøet ved Maurtu gård markert som viktig på grunn av stor artsrikdom med både fukteng, naturbeitemark og tørrere enger. Lokaliteten er et relativt sjeldent element i kulturlandskapet.
I en «mulighetsstudie» vurderer Jernbaneverket å utvide området ytterligere og de har i den rapporten foreslått å rive Holstad gård. Denne mulighetsstudien og utvidelse av området er imidlertid ikke fremmet som noen egen reguleringsplan.

Holstad gård med naturbeitemark som Jernbaneverket har foreslått som deponiområde. (foto: Sven Brun)

Holstad gård med naturbeitemark som Jernbaneverket har foreslått som deponiområde.
(foto: Sven Brun)

En amfibielokalitet som hadde navnet «Holstad sør» er allerede fylt igjen. Den ble delvis ødelagt når Åsland Pukkverk avviklet sin virksomhet og en erstatningsdam som ble laget av Oslo kommune er også fyllt igjen. Erstatningsdammen anlagt av Oslo kommune/Åsland Pukkverkt fungerte imidlertid aldri etter hensikten og amfibiene la i stedet egg i restene av den gamle dammen ved «Holstad sør».

Det er allerede stor aktivitet på Åsland. Implenia Norge AS har hatt ansvaret for graving av traseen fra Enebakkveien/Maurtuveien og til Åsland. Her legges ny hovedvannledning, kabelanlegg for ny transformatorstasjon og spillvannsledning fra virksomheten på riggområdet. Riggområdet på Åsland trenger vannforsyning, men hovedledningen skal også styrke vannforsyningen til Bjørndal og Ski kommune.

Ved tidligere Myrer gård jobber KF Entreprenør AS med bygging av Åsland transformatorstasjon.

De forberedende arbeidene på selve Åsland har AF Gruppen Norge AS ansvar for. De har foretatt sikring av fjellet der de to tverrslagene til hovedtunellen munner ut og startet sprengning av disse. Tunellboremaskinene vil bare benyttes til hovedtunellen, tverrslag og berghall vil sprenges ut på konvensjonelt vis.
De jobber nå med å forberede områdene til fabrikkene og de andre planlagte bygningene.

Åsland riggområde før sprengning til atkomsttunnelene startet. (foto: Sven Brun)

Åsland riggområde før sprengning til atkomsttunnelene startet.
(foto: Sven Brun)

Det har vært mye sprengningsvirksomhet på Åsland riggområde i det siste, men arbeidet med selve atkomsttunnelene fra Åsland til hovedtunnelen ble ikke startet før fredag 20.06.2014 da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk æren av å fyre av første salven. Før dette hadde det vært stor aktivitet for å sikre fjellveggen der atkomsttunnelene kommer ut på Åsland med bl.a. fjellrenskning og påføring av sprøytebetong.

Bydelsoverlegen har gitt dispensasjon fra Støyforskriften i Oslo om impulsiv støy fra kl 07:00 – 19:00 på hverdager og fra kl 08:00 – 16:00 på lørdager.
Det er planlagt støydempende tiltak for 19 naboer, men disse er dessverre blitt kraftig forsinket og er ikke ferdig planlagt ennå.

 

Jernbaneverket har laget noen videoer som ligger på YouTube som forteller litt om Follobane-prosjektet:

Mer informasjon om Follobanen finner du på Jernbaneverkets egne internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen.
Jernbaneverket sender ut ukentlige informasjonsbrev som det er mulig å abonnere på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.