Arkiv

Admin

Presentasjoner fra Follobanens nabomøte 6. mai 2015

JBV-150Jernbaneverket holdt, som tidligere annonsert, et nabomøte for de berørte av Follobanen og Åsland riggområde. Møtet ble holdt på Bjørnholt skole og også denne gangen var det mange spørsmål slik at tidsrammen nok en gang sprakk.

Redaksjonen for Bjorndal.no har delt opp presentasjonene i henhold til inndelingen i programmet. Vi gjør oppmerksom på at enkelte av filene er forholdsvis store – den største om Gjersrud-Stensrud er på 3,5 MB.

Velkommen

  • [wpfilebase tag=fileurl id=94 linktext=’Velkommen, generell informasjon’ /], Helen Karlsen, kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt

1.    Status og fremdrift forberedende arbeider Åsland

  • [wpfilebase tag=fileurl id=95 linktext=’Status transformatorstasjon’ /], Ingar Melby, prosjektleder trafo
  • [wpfilebase tag=fileurl id=96 linktext=’Anleggs-/riggområde og adkomsttuneller’ /], Simen Thorsen, byggeleder forberedende arbeider

2.   Hovedarbeider oppstart og besøkssenter

  • [wpfilebase tag=fileurl id=97 linktext=’TBM-kontrakt og arbeider – hva skjer fremover’ /], Anne Kathrine Kalager, prosjektsjef TBM
  • Film laget av entreprenør for 4TBM
  • [wpfilebase tag=fileurl id=98 linktext=’Besøkssenter’ /], Anne Kathrine Kalager, prosjektsjef TBM

3.   [wpfilebase tag=fileurl id=99 linktext=’Reguleringsplan Gjersrud-Stensrud («blå plan»)’ /], Svein Sørheim, leder offentlig plan
4.   Spørsmål fra salen

Det ble opplyst om at de forberedende arbeidene vil avsluttes ca. 18 juni. Da skal sprengningene i dagsonen være over og områdene ferdig utplanert – klar for oppstart av bygging av selve riggområdet.

I disse dager utføres setningsmålinger for de husene på Bjørndal. Se siste bildet i [wpfilebase tag=fileurl id=94 linktext=Velkommen-presentasjonen /] for oversikt over hvilke hus dette vil gjelde. Det ble opplyst om at berørte vil kunne få utlevert resultatet av disse setningsmålingene ved henvendelse til Jernbaneverket.

På møtet kom det fram misnøye fra flere deltagere om at tilbakemeldinger fra Jernbaneverket har vært arrogant. De har avvist ansvar for sprukket glass og sprekker i vegger som tidligere ikke har eksistert. Videofilmingen som Jernbanekverket utførte før hovedarbeidet med sprengninger tok til, viser seg å være mangelfulle i forbindelse med påvisning av skader. Jernbaneverket forsøkte å presisere at alle krav blir vurdert seriøst og individuelt behandlet.

I forbindelse med omlegging av høyspentledning har det vært satt opp et dieselaggregat for sikre strøm til beboere i Stensrudåsen. Dette dieselaggregatet stoppet og det manglet også gatebelysning. Dette, sammen med at den omlagte Stensrudåsveien har båret preg av å være en anleggsvei, har ført til problemer for beboere i området. Jernbaneverket beklaget dette sterkt og forsøkte å si at Hafslund hadde ansvaret for deler av arbeidet.
Stensrudåsveien har vært lagt om en gang allerede, men må legges om enda en gang til litt senere.

Det vil foregå utendørssprengninger på Åsland ut mai/start av juni.
Sprengning av tverrslagene nærmer seg slutten. Det vil imidlertid senere også bli sprengt ut en underjordisk hall som det vil ta ca ett år å lage.

Transformatorstasjonen blir sannsynligvis bli koblet til høystpentledning i slutten av juni og driftssettes i september/oktober.

Hovedarbeider

Det er de spanske Acciona Infrastructureas og italienske Ghella S.p.A som er entreprenør for hovedarbeidet på Åsland. De vil starte opp med å sette opp fire betongfabrikker og et knuse/sorteringsanlegg for stein fra TBM-borringen i midten av juni. Det vil også bli montert traverskraner. I alt vil ca 400 personer arbeide på Åsland, men de vil jobbe på skift.

Når hovedarbeidene starter, vil det bli laget en støykalender over 8 uker. De fire første ukene vil være forholdsvis nøyaktige og de neste fire ukene mer et estimat. Dette er gjort for å forsøke å gi forutsigbarhet for hvilken støy som riggområdet på Åsland vil medføre for naboene.

Den nye entreprenøren vil plassere fabrikkbygninger noe forskjellig fra de konseptskissene som Jernbaneverket tidligere har utarbeidet. Dermed vil også støybildet bli forskjellig fra de støykart som tidligere er utarbeidet. Det kom fram ønsker fra salen om at det skulle lages nye realistiske støykart som også tar for seg det totale støybildet. Som en jurist i salen sa: dersom en person har vært blind på det ene øyet og så mister synet på det andre øyet, er det den nye situasjonen og konsekvensene som er interessant innenfor jussen. Det kom fram kritikk mot at Jernbaneverket har signalisert konsekvensene for støy får dårlig i reguleringsplanen. Blant annet blir et hus i Stensrudåsveien nå ekspropriert på grunn av støy, mens det tidligere har vært signalisert at støyen ikke burde være noe stort problem når støytiltakene kom på plass. Enkelte hus er kommet over i det som defineres som rød sone der det stilles andre krav til byggene dersom det skulle bygges nytt.

Det ble uttrykt misnøye fra salen om at støytiltak mange steder ikke er kommet i gang ennå. Dette har tatt for lang tid. Ansvarlig for støytiltak ble ansatt først 3/4 år etter at naboer fikk signaler om at de straks ville få et tilbud. Det første tilbudet var også så dårlig med hensyn til f.eks. ventilasjon at mange beboere ikke ville godta det. Det har tatt for lang tid fra Jernbaneverket å få på plass avtaler og det tar for lang tid å få gjennomført tiltakene.

Gjersrud-Stensrud

Mandag 11. mai vil den nye planen for Gjersrud-Stensrud legges ut på høring av Plan- og bygningsetaten. JBV ønsker å benytte steinmasser fra tunellen for å planere ut store områder og er derfor involvert i utarbeidelsen av disse reguleringsplanene.

Det ble gjort et forsøk på å ta opp temaet «Åsland stasjon» fra salen, men den diskusjonen ønsket ikke Jernbaneverket å gå inn på.

Det kom fram kraftig kritikk fra fagpersoner i salen som bl.a. har erfaring som skytebaser. De mente at de massene som vil bli produsert fra TBM-maskinene er helt uegnet for bruk for å etablere byggegrunn til Gjersrud-Stensrud. Mye av den bebyggelsen som er vist i planene for utbyggingen er større bygninger som ikke kan bygges på slik masse. Mesteparten av TBM-massene er svært finkorning (steinmel) og trenger mange år på å komprimeres. Det kom fram bekymring om at bruk av slike masser ville skape store områder på Gjersrud-Stensrud som ville være ubrukelig for mange år etter at Jernbaneverket er ferdig med sitt arbeid og at slik oppfylling er uforenlig med den bymessige utbyggingen som er planlagt på området.

Reguleringsplanene for nytt Åsland-kryss vil gjøres av Ski kommune, i og med at store deler av krysset vil komme innenfor Ski kommune og delvis innenfor nåværende markagrense.

Plan- og bygningsetaten har kalt inn til [wpfilebase tag=fileurl id=100 linktext=’informasjonsmøte om de nye planene for Gjersrud-Stensrud’ /] på Bjørnholt skole, Europasalen, torsdag 28. mai kl 18:00-20:00. Frist for innspill til planarbeidet er mandag 22. juni 2015.

Facebook-gruppe

Redaksjonen i Bjorndal.no vil anbefale alle berørte beboere på Bjørndal og Gjersrud-Stensrud om å melde seg inn i Facebook-gruppen «Berørte av Follobaneutbyggingen»:

https://www.facebook.com/groups/1585295231687551/

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.