Arkiv

Admin

Bjørndal grendehus – nye muligheter

Bjørndal grendehus
Bjørndal grendehus (foto: Sven Brun)

Frivillighetssentralen flytter nå ut av vårt flotte grendehus, og det er vi beboere på Bjørndal som nå skal overta driften av dette bygget.


Per i dag er det 9 sameier som står registrert som eiere av bygget, men vi ønsker å invitere alle dere andre på Bjørndal til å bli en del av dette fellesskapet.


Vi ønsker å komme i kontakt med huseierforeninger, borettslag, sameier som kan hjelpe oss å drive grendehuset videre slik Frivillighetssentralen har gjort det så bra i mange år nå.


Er du en forening som ønsker å leie lokale på fast basis, eller privatperson som ønsker å arrangere et selskap, ta kontakt med oss på vår epost:

bjorndalgrendehus @ outlook.com

Med vennlig hilsen
Styret i Bjørndal Grendehus

Øydis Fjørtoft fikk nærmiljøprisen – gir pengene til skolekorpset

I 2017 ble Øydis Fjørtoft tildelt nærmiljøprisen av Bjørndal boligsammenslutning (BBS) for sin innsats knyttet til Politiets beredskapssenter på Taraldrud. Hun vil gjerne beholde diplomet, men har besluttet å donere pengene til Bjørndalskolenes musikkorps.

Iblant tar ting litt tid. Øydis hadde ikke anledning til å møte opp og ta imot prisen da den ble delt ut, og så kom som kjent korona. BBS kom til at nå var det på tide å overrekke prisen.

Nærmiljøprisen går til en person, organisasjon eller gruppe som har utmerket seg i sitt engasjement for nærmiljøet på Bjørndal. Det var tre Bjørndøler som fikk prisen 2017; Øydis, Sven Brun og Irene Nilsen. Alle hadde på ulikt vis gjort en viktig innsats for at støybelastningen fra beredskapssenter på Taraldrud skulle bli så begrenset som mulig for oss i nærområdet.

Øydis Fjørtoft er grafisk designer, noe som kom godt med i arbeidet i «Stopp støyen», Folkeaksjon mot støy fra Politiets beredskapssenter. Hun utarbeidet en rekke illustrasjoner som visualiserte støybelastningen. Dette var viktig for å vise hvilke konsekvenser etableringen av beredskapssenteret kunne få for nærområdene slik at det ble gjort tiltak for å begrense støyen.

Dagsavisen 28.07.2017
Avisartikkelen i Dagsavisen 28.07.2017 var basert på grafikk laget av Øydis

Natursti

Det er heller ikke første gangen at Øydis stiller opp og lager materiell for oss på Bjørndal. Hun har tidligere laget plakater og postere i ulike sammenhenger, og var den som utarbeidet postene til naturstien i påsken 2020. Naturstien ligger fortsatt tilgjengelig på Bjorndal.no (https://www.bjorndal.no/natursti-pa-nett/).

I Facebook-gruppen «Det skjer på Bjørndal» la Øydis ellers ut mange fine bilder av alle dyrene som holdt til i skogen nedenfor huset deres på Bjørndal.› Les mer Øydis Fjørtoft fikk nærmiljøprisen – gir pengene til skolekorpset

Registrér ubehagelig støy fra beredskapssenteret

I høst åpnet politiets beredskapssenter på Taraldrud, 7-800 meter fra bebyggelsen lengst sør på Bjørndal. Det har vært et stort engasjement, spesielt gjennom «Stopp støyen», for å få redusert støybelastningen fra senteret så mye som mulig. Flere tiltak mot støyen har blitt gjennomført, som innbygging av standplass på skytebanene.

Hvis du forstyrres eller plages av støy fra helikopter, fra skyting eller sprengning, kan du registrere dine opplevelser i dette skjemaet.

Noen av oss som bor på Bjørndal vil sannsynligvis bli forstyrret av lyden fra skyting og sprengning og fra helikoptrene. Ingen vet hvor mange som vil bli plaget, for det kommer ikke bare an på når og hvor mye det støyer, men også på hvordan den enkelte reagerer, noe som vil være individuelt. Det som vi har fått mer kunnskap om i de senere år, er at plagsom støy ikke bare er ubehagelig, men har også en negativ innvirkning på helsen. 

› Les mer Registrér ubehagelig støy fra beredskapssenteret

Høring: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Bymiljøetaten i Oslo utfører for tiden en høring om kartlegging og verdsettelse av friluftslivsområder. Dette arbeidet er forankret i Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder (2013) og Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2013).

Det er laget en egen oversiktsrapport for Bydel Søndre Nordstrand og Markaområdene.

Bymiljøetaten ønsker blant annet innspill om:

  • Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?
  • Er det avgrensninger av områder som bør endres?
  • Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende?
  • Andre innspill eller kommentarer?

Høringsfrist er satt til 18. desember 2020.

https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/bymiljoetaten/kunngjoringer/horing-kartlegging-og-verdsetting-av-friluftsomrader-i-oslo-kommune

Slimeveien blir forkjørsvei

 

–  For kort tid siden fikk Slimeveien gul midtstripe, og i dag, 27 oktober 2020, observerte jeg på vei hjem fra jobb at alle tilførsler til Slimeveien er merket i veien med vikepliktsmerking, sier leder i Ragnar Hafsøe, som er styreleder i BBS – Bjørndal boligsammenslutning.
– Så nå antar jeg at neste, og siste skritt, er å skilte veien med forkjørsveiskilt, og merke sideveiene med vikepliktsskilt.

Ragnar Hafsøe sier at det er viktig å ha tålmodighet, og arbeide over tid for å oppnå forbedringer, og som er bidra til sikrere trafikkflyt fra Bjørndal. Han forteller også at dersom veien blir merket 3 november 2020 – så er det på dagen 5 år siden BBS sitt første skriv i saken ble sendt.
–  Uansett, det skal bli fint å få avsluttet denne saken, og notere den som løst, avslutter han.

› Les mer Slimeveien blir forkjørsvei

Møt Lobna i Bjørndal idrettsforening

Bjørndal idrettsforening

Vi på Bjørndal er så heldige å ha en fantastisk idrettsforening, Bjørndal idrettsforening. Så er en slik forening helt avhengig av engasjerte medlemmer.

For en tid tilbake fikk vi en melding om at vi burde snakke med Lobna i BIF, med en oppramsing av alt hun er engasjert i og hvor mye hun betyr for idrettsforeningen. Så da Lobna la ut informasjon på facebookgruppen “Det skjer på Bjørndal” om årets siste sykkelritt tirsdag 29. september, var det en mulighet til å få møte denne ildsjelen.

Sykkelgruppa hadde laget sykkelløype på grusbanen

I idrettsparken var det som vanlig mye aktivitet denne tirsdagen og ved klubbhuset syklet flere barn rundt i løyper merket med kjegler. Hovedpersonen selv var opptatt med å instruere vaffelgjengen på kjøkkenet på klubbhuset.› Les mer Møt Lobna i Bjørndal idrettsforening

Snarvei til Stensrudtjern sperret av Bane Nor på Åsland

Bane Nor har lagt beslag på et stort område rett ved Bjørndal i forbindelse med Follobaneutbyggingen og har blant annet sperret den raskeste veien til Stensrudtjern for oss på Bjørndal. Bane Nor skriver at det ikke vil bli mulig å åpne passasjen før anlegget som helhet er demontert i 2022/23.› Les mer Snarvei til Stensrudtjern sperret av Bane Nor på Åsland

Ruters svar på BBS sine spørsmål om kollektivtilbudet på Bjørndal

Ruter har svart på brevet BBS (Bjørndal bolig­sammenslutning) sendte med en del spørsmål om kollektivtilbudet på Bjørndal. Spørsmålsbrevet er tidligere lagt ut på Bjorndal.no.

Ruter skriver at ut fra markedsgrunnlaget så deler de BBS sitt syn på at buss 71B bør gå også på søndager. Siden det er dobbelt så mange som benytter buss 71A i forhold til 71B mener ruter at det beste er å forsøke å få bussavganger for 71B på søndager, uten samtidig å redusere avgangene for 71A. Ruter er i gang med å vurdere mulige endringer i kollektivtilbudet i Oslo Sør og konklusjonen vil komme i løpet av våren.

Når det gjelder BBS sitt forslag om en ekspressbuss, 71 E som kan gå direkte fra Bjørndal til Oslo sentrum, så skriver Ruter at det må vurderes opp mot flere forhold som Ruters økonomiske rammer, økende fremkommelighetsproblemer på veinettet inn mot Oslo sentrum og at gatenettet i sentrum er overbelastet i rushtiden.

Ruter har de siste årene arbeidet for å redusere antallet ekspressbusser fra Akershus inn til Oslo sentrum for å bedre fremkommeligheten. Dette har skjedd ved å legge til rette for overgang til skinnegående transport utenfor sentrum. Det er likevel en negativ utvikling i fremkommeligheten inn til og i Oslo sentrum, noe som fører til økte forsinkelser, lavere punktlighet og lengre reisetid. Det fører igjen til at kollektivtilbudet ikke er så attraktivt for passasjerene. For å sikre fremkommeligheten til busser som må trafikkere Oslo sentrum og for å understøtte utviklingen av et bærekraftig bymiljø i sentrum, er det viktig at mest mulig av trafikken til sentrum går via tog, T-bane og trikk. Ønsket om en ekspressbuss direkte til sentrum må derfor sees i sammenheng med hele transportnettet, skriver Ruter, men vil ta innspillet med videre.

Når det gjelder BBS sin forespørsel om mulighetene til å forlenge rutene til 71 A og evt. også 77 slik at de går helt inn til snuplassen ved Grantunet/Åslandhellinga, så skriver Ruter at deler av busskontraktene går ut i 2021. Da planlegges det å gå over til elektriske busser, uten at det er sikkert hvor mange av bussene som vil bli elektriske.
Dette vil igjen kreve store investeringer for å kunne hurtiglade bussene på enkelte av endeholdeplassene, og da vil muligheten for å samordne endeholdeplassene for enkelte linjer bli vurdert. I den forbindelse vil Ruter vurdere en forlenging av bussrutene til 71A og 77.

Bjørndalskolenes musikkorps, en korpsforelders beretning

Slik ser altså en saksofon ut, og den høres ganske bra ut også.

«Jeg vil lære å spille saksofon» erklærte poden, og før jeg fikk tenkt meg om, mitt naut, spurte jeg litt mistenksomt, men også overrasket, om hvorfor. Fordi han hadde sett en som spilte saksofon på YouTube, noe som tydeligvis hadde gjort inntrykk. Denne gangen klarte jeg å la være å følge innskytelsen og si at det ikke var tilstrekkelig å ha lyst til å spille ut fra et klipp som ligger på YouTube. For jeg har alltid ønsket at barna skulle spille et instrument. Ikke for at de skal gjøre karriere som musikere, men fordi jeg har tante- og fadderbarn som spiller. De spiller konserter, men også når det er konfirmasjon, bursdagsfeiringer eller som i forrige uke, en begravelse.  Det løfter alle slike tilstelninger. I tillegg vil de, uansett hvor de drar, kunne bli en del av et fellesskap, siden musikkorps eller- grupper finnes over alt.

Så startet jakten på hvor han kunne lære å spille saksofon. Den første jeg snakket med, var bjørndølen John Westbye, som er primus motor i NOSUS (Nordstrand Ungdomssymfoniorkester). Han har lært mange unge fra Bjørndal å spille bl.a. strykeinstrumenter og vi har hatt glede av konsertene som de har holdt.

De har imidlertid ikke saksofon, så jeg tok deretter kontakt med Bjørndalskolenes musikkorps. Joda, det var ikke noe problem. Før vi fikk snudd oss, hadde han fått utlevert et instrument og var satt opp med én til én -undervisning med en ung instruktør. Snart ble han med de andre aspirantene som hadde startet nylig i aspirantkorpset og allerede til jul spilte han på sin første konsert med foreldre og besteforeldre som stolte tilskuere. Nå har han også lært seg å spille den samme snutten som fyren på YouTube-klippet.

I forrige uke var det utdeling av uniform som han hadde på for første gang i går, da de spilte i konfirmasjonen til én av musikantene. I dag spilte de for elevene ved Bjørndal skole og Seterbråten skole. Det er dermed en mulighet at andre foreldre i dag vil få samme beskjed som jeg fikk, om at barna vil lære å spille et instrument. I så fall er det bare å ta kontakt, for korpset har ledige instrumenter. Kontaktinformasjon finnes på lapp elevene har fått med som ranselpost, men ellers kan du finne informasjon her.

Noen tror det er svært krevende å være korpsforeldre. Det er ikke vår erfaring. Korpset har noen få dugnader som gir korpset inntekter og vi har vel vært på én dugnad en lørdag. Så er det loppemarkedet til høsten, som det forventes at vi bidrar på. For øvrig er det kjøring, som ved andre fritidsaktiviteter. Tilbake har vi fått nye bekjentskaper i et trivelig miljø og altså en gutt som kan spille et instrument.

Turkart for Bjørndal

Turkart Bjørndal«En bydel i bevegelse» er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Sør-satsingen og Familiesenteret/Frisklivssentralen Bydel Søndre Nordstrand. De har laget forslag til turer og ting du kan se i vårt nærområde på Bjørndal.

Brosjyren med kart (som egen pdf-fil) finner du på sidene til Oslo kommune, Bydel søndre Nordstrand:

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/frisklivssentraler/sondre-nordstrand-frisklivssentral/.

Hvis du bare er interessert i et kart over Bjørndal, kan du klikke på kartet til venstre.