Arkiv

Admin

Områderegulering Gjersrud-Stensrud

Høringsutkast områderegulering Gjersrud-Stensrud (Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten)

Høringsutkast områderegulering Gjersrud-Stensrud
(Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten)

Høringsutkast for områderegulering Gjersrud-Stensrud er nå lagt ut på sidene for Plan- og bygningsetaten. Gjersrud-Stensrud er den siste gjenværende delen av Oslos byggesone som ikke er regulert og bygd ut.

Høringstiden vil være fra 24.02.2014 til 14.04.2014. Det vil holdes et åpent møte på Bjørnholt skole torsdag 20. mars kl 18:00 der det vil bli informert om planforslaget.

Jeg har forsøkt å klippe fra høringsutkastet og oppsummere mine umiddelbare inntrykk her.

Hovedalternativ: 10 000 boliger – 25 000 bosatte

Innenfor planområdet bor det i dag ca. 200 personer. Hovedalternativet er et planforslag for 10 000 boliger.

I tillegg er det utarbeidet alternativt forslag på 7 000 boliger. Det betyr at utnyttelsesgraden er øket betydelig fra kommuneplan 2008 der det var antydet 5 000 – 7 000 boliger. Planen består av et sentrumsområde og områder med lavere utnyttelse der bebyggelse vil bestå mest av rekkehus, firemannsboliger og andre småhustyper. Det kan komme et krav på 20 % leiligheter under 50 m² for å gi større innslag av småleiligheter i sentrumsområdet for å dekke behovet  for boliger til f.eks. ungdommer. Maksimal høyde på bygningene er satt til 17,5 meter som vil være 6 etasjer.

Illustrasjonsplan over området etter utbygging. (Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten)

Illustrasjonsplan over området etter utbygging.
(Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten)

10 000 boliger tilsvarer 25 000 bosatte. Det legges opp til 3 750 arbeidsplasser som for stor del vil være knyttet til privat og offentlig service som skoler, handel, kaféer, helsetjenester og noe kontorer. Til sammenligning bor det ca 7 800 på Bjørndal. Det er altså planlagt en tettere utbygging og mer bymessig utforming enn på Bjørndal.  Det er ansett som viktig å gjøre området mest mulig selvforsynt med ulike kommersielle og sosiale tilbud. Det snakkes om et totalt handelsareal på 15 – 25 000 m². Til sammenligning er Lambertseter senter på 25 000 m².

Bystrukturen skal oppnås ved en kvartalstruktur og konsentrasjon av bebyggelse og tilbud. Det er også regulert inn flere torg der fasade i bygninger vil danne veggene for torget. I sentrumsområdet er det foreslått maksimalt 30 % samlet andel næring, forretninger og tjenesteyting. Arealer som settes av til industri og lager er foreslått begrenset.
Det åpnes for at idrettshall, svømmehall, kino og kulturhus kan bli en del av tilbudet for å skape møtesteder.

T-bane

For å bygge ut Gjersrud-Stensrud med mer enn 4 500 boliger har det vært et krav om forlengelse av T-bane fra Mortensrud over Bjørndal. Det er planlagt to stasjoner, Maurtu og Stensrud, der den siste vil være en endestasjon som også skal kunne fungere som innfallsport til marka og Stensrudparken. For å gi færrest negative konsekvenser for omgivelsene og størst mulig utvikling av arealene, er det anbefalt å la T-banen gå i tunnel i stedet for som dagtrasé. For at forlengelse av T-bane skal kunne forsvares økonomisk, må det planlegges med en forholdsvis tett utbygging.

På Bjørndal var det i rapporten fra 2010 planlagt stasjon på Bjørnholt, Bjørndal nord og Bjørndal syd i tillegg til en stasjon på Loftsrud. Stasjonen Bjørndal syd blir vurdert som såpass dyr at den er kuttet i det siste forslaget.

Med en T-bane på Bjørndal vil reisetiden til Oslo kunne bli ca 30 minutter i henhold til rapporten fra Ruter. Det betyr at det ikke vil bli noe mindre reisetid i forhold til ekspressbuss eller 77-bussen til Hauketo og tog derfra.

Ved T-bane vil linjene 71 og 71E forsvinne, men 77 bussen til Hauketo og Holmlia er planlagt forlenget til Gjersrud-Stensrud.

NSB har et ønske om seks avganger fra Hauketo til sentrum i rushperioder og fire resten av dagen, men har vurdert at dette sannsynligvis ikke er mulig før Follobanen er etablert.

Mulig ny veiforbindelse fra Bjørndal til Åsland (Illustrasjon: Ruter AS)

Mulig ny veiforbindelse fra Bjørndal til Åsland
(Illustrasjon: Ruter AS)

Stensrudgata og forbindelse mot Bjørndal

Den nye hovedgaten for området er planlagt å være Stensrudgata som er planlagt å gå fra Bjørndal via Åslandkrysset og  til Enebakkveien ved Store Stensrud. Stensrudgata er regulert med en bredde på 28 meter for å kunne gi plass til kollektivfelt i begge retninger, sykkelsti og brede fortau. Det er to alternativer, en med fortau på 8,25 meter, uten kollektivfelt og en med fortau på 5,25 meter med egne kollektivfelt. Alternativet med de bredeste fortauene vil kunne gi rom for servering og gatesalg.

Stensrudgata med kollektivfelt (Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten)

Stensrudgata med kollektivfelt
(Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten)

Det er planlagt maksimalt 20 % boliger mot denne hovedgaten for å få plass til forretninger, tjenestetyting og annen virksomhet. Typisk vil første etasje ha halvannen etasjes takhøyde for å gi mulighet til å velge mellom handel/næring i første etasje. Det vil ikke tillates gateparkering langs hovedgaten, men det er i stedet planlagt parkeringsanlegg.

En bro for buss og gang/sykkeltrafikk over E6 mot Bjørndal vil kunne styrke boblingen mellom boligområdene Gjersrud-Stensrud og Bjørndal. Det er usikkert om det vil åpnes for bilkjøring på broen over E6 i og med at dette vil kunne gi uønsket økt biltrafikk over Bjørndal.

Biltrafikken til/fra Gjersrud-Stensrud vil sannsynligvis søke seg til E6 via Åslandkrysset. Det vil også være behov for kollektivfelt i vestgående retning langs Enebakkveien og Ljabruveien mot Hauketo.

Natur- og turområder

Stensrudtjern og parken rundt denne er det viktigste turmålet i området i dag og er foreslått opprettholdt. I tillegg er det planlagt en større bypark/aktivitetspark ved Maurtu gård med cricketbane og fotballbaner.

Naturområdet rundt Myrertjern og østover langs kommunegrensa foreslås bevart uendret, men det er her nord på dette området at Jernbaneverket vil legge trafo og omformere, beredskapsplass med rømningsveier og et luftetårn.

Myrertjern om vinteren (foto: Sven Brun)

Myrertjern om vinteren
(foto: Sven Brun)

Hovedturvei E16 fra Bjørndal/Grønliåsen ivaretas ved at den blir liggende i foreslått LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde) på sørsiden av Stensrudåsen.

Det er fem gårdsanlegg innenfor planområdet som inngår i verneplan for Akergårdene: Øvre Gjersrud, Store Stensrud, Holstad, Maurtu og Engersbråten.

Det er tegnet inn bygninger på området der Maurtu besøksbarnehage i dag har ridebane for hester, uteområde for barn og andre fasiliteter. Det ser derfor ut til at høringsutkastet ikke legger opp til at dagens drift av Maurtu besøksbarnehage som barnebondegård med hestehold kan fortsette.

Situasjon for Maurtu besøksbarnehage og Holstad gård. (Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten med tekst av Sven Brun)

Situasjon for Maurtu besøksbarnehage og Holstad gård.
(Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten med tekst av Sven Brun)

Det jord- og skogbruket som i dag foregår på Gjersrud-Stensrud er ikke planlagt videreført. Det betyr også at den artsrike beitemarken øst for Holstad gård er planlagt lagt ned. Denne er i dag vurdert som en viktig naturtypelokalitet. Utbyggingen vil også føre til tap av habitat for fugleliv og  lokalt viktige gammel barskog og gråor/heggeskog. Biotoper og vandringskorridorer for rødlistede amfibiearter blir delvis ødelagt. Det står at det legges opp til at alle bekker skal holdes åpne, men de mindre tilførselsbekkene vil nok forsvinne.

Framdrift og økonomi

Det er foreslått rekkefølgekrav for utbygging slik at det stilles krav til forlengelse av T-bane fra Mortensrud for de bymessige områdene og for utbedring av Enebakkveien for de mer småhuspregede områdene.

Utbygging av Gjersrud-Stensrud vil krevet store investeringer i nødvendig infrastruktur. Bare forlengelsen av T-bane fra Mortensrud er estimert til 2,3 milliarder kroner. Kommunen må regne med å måtte ta mesteparten av regningen som for 10 000 boliger antas å være på 4,5 milliarder kroner.

Det eksisterer i dag ikke offentlig vann og avløp på området. Vann og avløp er foreslått etablert i en infrastrukturtunell som kan betjene området. Dette forutsetter at det bygges minst 8 000 boliger.

I dag finnes det spredt bebyggelse over store deler av planområdet og halvparten eies av private grunneiere. Kommunen vil ha behov for erverv av tomter for bygging av infrastruktur og realisering av vesentlige områder av planene. Høringsforslaget sier at gjennomføringsmodellene forutsetter samarbeid med grunneiere og utbyggere og avtaleinngåelse er frivillig. Det er kjent at mange av grunneierne er negative til planene og de vil derfor kunne bremse utbyggingstempoet.

Utbyggingen er tenkt startet langs Enebakkveien og denne er planlagt oppgradert med kollektivfelt, sykkelvei og rettet litt opp i forhold til dagens vei. Det åpnes for at Lille Stensrud og Stensrudåsen kan bygges ut på et tidlig tidspunkt og at disse områdene kan tenkes å fungere selvstendig i en periode.

Etter at Jernbaneverket er ferdig med å benytte Åsland som riggområde, vil arealene tilbakeleveres i henhold til planene for Gjersrud-Stensrud. Follobanen er planlagt ferdigstilt i 2021.

Det legges opp til anleggsvirksomhet i ulike deler av planområdet innenfor en lang tidsperiode. Dersom området bygges ut med ca 300 boliger i året vil utbygging gå over 30 år.

Videre lesing

http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article273146-7991.html
dittOslo: Planlegger 10.000 boliger i den nye «byen»

YouTube-presentasjon:

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.