Arkiv

Admin

Høringsvar for Oslo helikopterplass, Taraldrud avgitt av BBS

Reguleringsplanen for Politiets nasjonale beredskapssenter er vedtatt, men planene for helikopterplassen må godkjennes separat og er nå ute på høring.
Bevilgningene til beredskapssenteret ikke er godkjent av Stortinget ennå. Det vil eventuelt skje som vedtak av Statsbudsjettet, ca 27. november 2017.

Det skal forøvrig holdes et seminar på Stortinget 26. oktober, der stortingsrepresentanter og andre får mer informasjon om beredskapssenteret, i forkant av vedtaket i Statsbudsjettet 2018. Det er Senterpartiet, SV og Venstre som er ansvarlig for seminaret.
https://www.senterpartiet.no/aktuelt/invitasjon-til-seminar-26-10-om-politiets-nye-beredskapssenter

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) har sendt sitt høringssvar til konsesjonssøknad for Oslo helikopterplass, Taraldrud til Luftfartstilsynet 23.10.2017.
BBS presiserer at de av allmenne hensyn ikke anser Taraldrud egnet som helikopterplass.

Det har i det siste dukket opp informasjon, som viser at støy fra Beredskapssenteret vil få større konsekvenser for Oslos befolkning enn det prosjektet til nå har signalisert.

Her er et gammelt illustrasjonskart som viser hvordan helikopterstøy kan påvirke omgivelsene:

Influensområde for helikopterstøy

Influensområde for helikopterstøy

Kartet viser at konsekvensene av helikopterstøy for beboere i Oslo vil bli mye større enn meddelt fra prosjektet!

I såkalt «grønn sone» i Marka vil grenseverdiene i nasjonale retningslinjer for støy, T-1442, brytes, for hele Grønliåsen og i Østmarka helt fram til Losby. «Grønn sone» er markering av områder der støyverdiene er så lave at de naturlige lydene ikke forstyrres, altså naturopplevelsene skal kunne nytes uten forstyrrelser.

Vi ser også at svært store områder av Oslo vil påvirkes av helikopterstøy. Hele Bjørndal, Prinsdal, Hauketo, Lambertseter og Nordstrand – ja helt fram til Manglerud, ser ut til å være markert som områder som vil få et tillegg i støy, fra helikopter som tilsvarer Lden 40 dB.

Den offisielle SINTEF-rapporten datert 13.02.2017, vedlegg 10 med konsekvensutredning av helikopterstøy, viser ikke kartet ovenfor. Kartet ovenfor er imidlertid likevel basert på SINTEF sine beregninger for helikopterstøy.

Det er mulig å lese mer om beredskapssenteret og støy fra helikopter her på sidene til Bjorndal.no

I tillegg har det nå blitt utarbeidet et nytt støysonekart for skytestøy i Oppegård kommune som viser støyen i forhold til grenseverdiene nedfelt i kommuneplanen (grenseverdier hentet fra nasjonale retningslinjer, T-1442/2012). Det er dessverre ikke utarbeidet tilsvarende støysonekart for Oslo, men kartet fra Oppegård viser at sydlig bebyggelse på Bjørndal vil komme i «gul støysone» for skytestøy, i henhold til de gamle nasjonale retningslinjene. Det er retningslinjene for skytestøy fra 2012 som er gjort juridisk bindende i alle tre kommuner: Ski, Oppegård og Oslo. For Oslo er grenser for støy nedfelt i Oslos kommuneplan 2015. I Juridisk arealdel § 13.5 Støy står det:

Mål
• Støyproblemer skal forebygges og reduseres slik at hensynet til menneskenes helse og trivsel ivaretas, jfr. st.meld. 26 (2006–2007)
• Med utgangspunkt i statlig retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) skal kommunene i sin arealplanlegging legge til rette for forebygging av støyplager

Dette vedtaket er styrende for at Oslo kommune skal ivareta at befolkningen ikke blir påført mer støy enn det som anses som helsemessig forsvarlig. Det er utarbeidet nasjonale retningslinjer for slike støynivåer. Ski, Oppegård og Oslo kommune forholder seg til retningslinjene fra 2012, ikke de nyeste fra 2016. Retningslinjene fra 2016 tillater høyere støynivåer fra skytebaner enn tidligere.

Uttalelser fra prosjektet – rett før vedtak av reguleringsplanen, tydet på at støydempende tiltak ved skytebanen, ville få ned støynivået, slik at kommunens støygrenser ikke blir brutt.

Men – dette viser seg nå å ikke stemme!

Det er utført en ekstern kvalitetssikring av planene for beredskapssenteret. I analysen for valg av Taraldrud, Kvalitetssikring av Innstilling om valg av tomt – tilleggsrapport til KS1, har de eksterne ekspertene konkludert:

Støy fra skyting og særlig sprengning er mer utfordrende å simulere, men vil også ha omfattende støyutbredelse. Det blir trolig behov for støyisolering av treningsfunksjonene og fasadetiltak for de mest støyutsatte boligene, men omfanget av dette er fremdeles usikkert.

Til tross for at det er gjennomført støyanalyser og støysimuleringer som en del av tomteinnstillingen, er det fremdeles usikkerhet rundt omfanget og kostnaden av støyreduserende tiltak (både tiltak ved støykilde og ved støyutsatte steder) og hvilke restriksjoner som vil pålegges virksomheten på grunn av støy.

Oslo kommune kan benytte ”Forskrift om begrensning av støy i Oslo” (”Støyforskriften for Oslo”) og Folkehelseloven for å kreve støyavbøtende tiltak.

Støyforskriften for Oslo sier:

§ 1. Disse forskrifter får anvendelse på støy som kan medføre fare for helseskade. Slik støy kalles i disse forskrifter for helseskadelig støy. Som helseskade regnes:

1. Fysiologiske forstyrrelser, f.eks. alvorlige søvnforstyrrelser.
2. Psykiske forstyrrelser, f.eks. ødelagt trivsel i arbeidssituasjon eller hvileperioder eller andre psykiske lidelser.
3. Organskade, f.eks. hørseltap eller andre somatiske lidelser.

I «gul støysone» vil det være nødvendig med støyavbøtende tiltak ved barnehager, skoler og annen bebyggelse. Eksempler på slike støyavbøtende tiltak er de vi så Bane NOR innførte for beboere i Beveråsen huseierforening på Bjørndal i forbindelse med riggområdet for Follobanen på Åsland.
Bane NOR betalte for utskifting av vinduer som skjermer støy bedre og hustak fikk bedre isolering mot støy. I tillegg fikk flere boliger nytt ventilasjonssystem «balansert ventilasjon» for hele boligen, slik at det ikke er nødvendig med så mye lufting med åpne vinduer.
Mange boliger fikk en «uteplass skjermet for støy», det vil si at de fikk ny veranda som ble innglasset for å skjerme for støyen fra Åsland.

Ved at bebyggelse kommer i «gul støysone», åpner det for søksmål av den typen vi tidligere har sett ved Gardermoen, Oslo hovedflyplass.

Det har begynt å spre seg en usikkerhet rundt planene for beredskapssenter, både hos politikere og fagfolk. Enkelte politikere spør seg om hvorfor beredskapssenteret er blitt til et treningssenter og hvorfor dette treningssenteret er lagt til Taraldrud, der det ikke er mulig å drive samtrening med Forsvaret og andre beredskapsaktører.

Norsk forening mot støy spør om konsekvensutredning for helikopterstøy, som følger med konsesjonssøknaden, holder mål:
http://www.stoyforeningen.no/Nyheter/Taraldrud-Er-dette-en-KU

Finansieringen skaper også diskusjon. Leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, ber om at Politiets nasjonale beredskapssenter utsettes.
Gjennomføringen av politireform bør prioriteres!
https://www.politiforum.no/artikler/eg-hapar-det-er-politisk-vilje-til-prioritering-og-det-bor-bety-a-setja-beredskapsenteret-pa-vent/410492

https://www.politiforum.no/artikler/dette-gir-falsk-trygghet-for-befolkningen/410204

 

Det viser seg også at grunneierne, som foreslo Taraldrud som beliggenhet, nå angrer bittert.

Se filmen til Peder Blümlein:

Det er mulig å lese mer om konsesjonssøknaden for Oslo Helikopterplass, Taraldrud fram til 10. november 2017 på sidene til Luftfartstilsynet.

Oversikt over søknaden og høringsuttalelser finner du her på Bjorndal.no under Helikopterplass for beredskapssenter, Taraldrud.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.