Arkiv

Admin

Åpent møte om Gjersrud-Stensrud og E6-kryss med forbindelse til Bjørndal

Gjersrud-Stensrud høringsutkast 2Plan- og bygningsetaten (PBE) har nå kunngjort nytt offentlig ettersyn av forslag til områderegulering av Gjersrud-Stensrud. Dette er høringsutkast 2 etter den første høringsrunden 24.02.2014 – 14.04.2014.

PBE inviterer til åpent møte på Bjørnholt skole hvor de (og Jernbaneverket) vil informere om planforslaget og det åpnes for spørsmål og innspill. Møtet holdes 28. mai kl 18:00 – 20:00 i Europasalen på Bjørnholt skole.

Planbeskrivelsen fra PBE kan dere se her (44,6 MB), og hele saken kan følges her:
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201000876

Høringen foregår i perioden 11.05.2015 – 22.06.2016 og eventuelle bemerkninger må være mottatt av PBE innen høringsperiodens slutt.

Etter 1. offentlige ettersyn (24.02 – 14.04.2014) kom det inn 48 bemerkninger og sju innsigelser. Fire av innsigelsene knytter seg til areal- og transportplanlegging (Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens Vegvesen, Oppegård og Enebakk kommuner). Fylkesmannens uttalelse var ganske klar:

Fylkesmannen vil sterkt fraråde Oslo kommune å vedta planen før det kan dokumenteres at planen er i samsvar med regional plan for areal- og transport. Fylkesmannen fremmer innsigelse til at det åpnes for inntil 5000 boliger før en baneløsning er på plass.

På informasjonsmøtet får vi forhåpentligvis høre hvordan Plan- og bygningsetaten har tenkt å håndtere disse innsigelsene.

Jernbaneverket ønsker nå å deponere alle tunnelmassene fra Follobanen ved Åsland og Gjersrud-Stensrud. Dette er svært kontroversielt i og med at det knytter seg stor usikkerhet på om TBM-masser er egnet til slik bruk.

I en av rapporten fra Follobaneprosjektet sies det videre at fyllingene med TBM-masser vil få store egensetninger selv ved komprimering ved utlegging. Massene må få en liggetid på minst 10 år før området er egnet til utbygging. Jernbaneverket sier selv at det er planer om å legge ut TBM-masser i høyder på inntil 20-30 meter. Rapporten sier videre:

Vanninnholdet i massene er kritisk for løsningene presentert i denne rapporten. Blir vanninnholdet for høyt blir massene plastiske og lar seg ikke komprimere tilstrekkelig. Dette betyr at det er viktig med både god logistikkplanlegging og streng utførelseskontroll. Dersom vanninnholdet blir for høyt er det ikke praktisk gjennomførbart å «tørke ut» massene igjen.

Rapporten sier at de ikke har funnet prosjekter hvor TBM-masser er lagt ut lagvis og komprimert med mål om å få en fylling av god nok kvalitet til å kunne direktefundamentere bygg på fyllinga.

Forhåpentligvis vil PBE og Jernbaneverket informere om risikoen om å benytte TBM-masser til dette formålet og hvorfor de likevel har valgt en slik løsning.

Eventuelle bemerkninger til endringene må være Plan- og bygningsetaten i hende senest mandag 22. juni 2015. PBE ber om at bemerkningen gjøres kort, evt. at det lages et sammendrag på 1/2 – 1 side egnet for trykking. Merk brevet eller meldingen «Områderegulering Gjersrud – Stensrud 201000876».

Bemerkninger sendes til Plan- og bygningsetaten, Boks 364 Sentrum, 0102 Oslo eller som e-post til postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Tidligere innkomne bemerkninger fra høringsrunde 1 vil følge planforslaget til politisk behandling.

Spørsmål om planforslaget kan rettes til:
Elisabeth Øren Arvesen, tlf. 23 49 13 58,  elisabeth.orenarvesen@pbe.oslo.kommune.no
Ida Søgnen Tveit, tlf. 23 49 09 04, ida.tveit@pbe.oslo.kommune.no

Åslandskryss

Foreløpig utkast til teknisk plan forE6-kryss Åsland. (kilde: Planprogram, Jernbaneverket)

Foreløpig utkast til teknisk plan for E6-kryss Åsland.
(kilde: Planprogram, Jernbaneverket)

PBE har også offentliggjort oppstart av arbeid med detaljregulering for E6-kryss ved Åsland.

Områderegulering for Gjersrud-Stensrud forutsetter en hovedforbindelse til E6 og forbindelse til Bjørndal via en bro over E6. Områdereguleringen for Gjersrud-Stensrud er imidlertid også knyttet sterkt til Follobanen, Åsland riggområdet og Jernbaneverkets behov for å bli kvitt tunnelmassene fra TBM-maskinene, samt behov for en beredskapsplass for tunnelen ved Åsland.

Saken kan følges (delvis?) på Plan- og bygningsetaten sine sider. Det er imidlertid Ski kommune som har fått ansvaret for det offentlige ettersynet.

Det er viktig å merke seg at planene for regulering av E6-kryss og områdereguleringen for Gjersrud-Stensrud er to separate saker. Det kan derfor være aktuelt for flere å sende inn kommentarer til begge høringsforslagene.

Planprogrammet for detaljregulering for E6-kryss er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 6.mai 2015 til 18. juni 2015.
Eventuelle bemerkninger til varslingen og til planprogrammet merkes «Nytt kryss E6 ved Åsland» og sendes til:

Ski kommune, Postboks 3010 – 1402 Ski eller som e-post til: postmottak@ski.kommune.no

Sidene for Gjersrud-Stensrud på Bjorndal.no er ennå ikke oppdatert med ny informasjon fra høringsrunde 2, men vil bli oppdatert fortløpende:

https://www.bjorndal.no/utvikling/gjersrud-stensrudutbyggingen/

Vi har laget en ny side som omhandler planene for nytt E6-kryss:
https://www.bjorndal.no/utvikling/e6-kryss-asland-og-veiforbindelse-til-bjorndal/

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.